תקנון פעילות מכללת אפיק – החבילה ששווה לך כסף (ספטמבר 2015)

1. הגדרות

"האתר": אתר המרשתת שכתובתו www.facebook.com.
"החברה" או "עורכת הפעילות": קרן אפיק בע"מ ו/או כל הפועל מטעמה ו/או כל הגופים הקשורים לה.
"עמוד החברה באתר": העמוד הייחודי הקיים לחברה באתר תחת השם "מכללת אפיק – Afik College", לשם קידום מכירות ופרסום החברה שכתובתו: https://www.facebook.com/afikfinancial
"משתתף" או "משתתפים": מי שקיים על שמו חשבון באתר והוא תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין ואשר עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה ומסכים להם.
"הפעילות": פעילות על גבי קיר עמוד החברה באתר, במסגרתה יועלו פוסטים אשר מיועדים לתחרות, ובהם המשתתפים יתבקשו לרשום איזה קורס הם היו רוצים ללמוד.בין המשתתפים יוגרל קורס (לבחירת הלקוח) מתנה.

2. תקופת הפעילות

2.1. הפעילות תתקיים בחודש ספטמבר. החל מה 24.9.2015 ועד ה 25.10.2015.
2.2. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך, לקצר, לשנות או לקטוע את תקופת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3. הצהרות המשתתף

3.1. תנאי מוקדם להשתתפות בפעילות: משתתף אשר הינו בגיר ( בן 18 ומעלה) וכשיר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב – 1962) (להלן: "החוק") המשתתף מאשר כי הצגת ת"ז הינה תנאי לקבלת הפרס במידה והמשתתף יזכה.
3.2. בכתיבת המשתתף על קיר עמוד / בפוסט החברה באתר מסכים, מאשר, ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון והבין את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
3.3. בהשתתפותו בפעילות מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא מסכים כי תשובתו תפורסם בעמוד החברה באתר, וכי הוא מאשר ומסכים, כי החברה תהא זכאית לעשות שימוש בתשובתו גם היא לא תוכתר כהצעה המנצחת, והכל מבלי שהמשתתף יהא זכאי לתשלום כלשהו מהחברה בגין כך, למעט הפרס המפורט לקמן שיינתן אך ורק למי שיוכתר כמנצח. המשתתף מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה מאת עורכת הפעילות בעניין זה\ לרבות בדבר זכויות כלשהן בהצעה שרשם.
3.4. בהשתתפותו בפעילות מאשר ומצהיר המשתתף כי ידוע לו שהחברה מנטרת את הפרסומים במהלך הפעילות וכי השתתפותו בפעילות ובתחרות כפופה להתחייבות המשתתף שלא להעלות לעמוד החברה באתר במסגרת הפעילות, כל הצעה העלולה להביך ו/או לפגוע במבקרים בעמוד החברה באתר ו/או במשתתפים אחרים ו/או בחברה ו/או באתר ו/או בכל צד ג' אחר ו/או בקבוצות ו/או בציבור הרחב.
מובהר, כי משתתף אשר לא ימלא אחר ההתחייבות הנזכרת בסעיף זה, לא יהא זכאי להשתתף בפעילות ו/או בתחרות ו/או לזכות בפרס, כהגדרתם להלן, וכי לחברה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו בפעילות ו/או בתחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי, באופן מיידי ו/או בכל שלב משלבי הפעילות ו/או התחרות, מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור בקשר לכך.
3.5. המשתתף מאשר כי ידוע לו שבמקרה של הפרת תנאי פעילות זו ו/או הפרת תקנון זה רשאית החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול את המשתתף, בלא מתן הודעה כלשהי ולשלול את זכותו לקבלת הפרס. המשתתף בפעילות מצהיר כי לא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין זאת כנגד עורכת הפעילות ו/או הבאים מטעמה.
3.6. המשתתף מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהאתר אינו בבעלות ו/או בשליטת החברה, וכי החברה אינה נושאת בכל אחריות שהיא בקשר לאתר ו/או לתכניו ו/או לזמינותו ו/או לתקינותו ו/או לתקינות עמוד החברה בו ו/או לתקינות הליך ההרשמה לתחרות וכן לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לו ו/או למי מטעמו בשל כך (ככל שייגרם).
3.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתתף מצהיר בזאת במפורש, כי ידוע לו שההשתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

4. אופן ותנאי הפעילות

4.1. לשם השתתפות בפעילות על המשתתף לגלוש לעמוד החברה באתר ולרשום איזה קורס היה רוצה לעשות במכללת אפיק ולשתף את פוסט הפעילות (SHARE).
4.2. שמות הזוכים יפורסם בעמוד החברה באתר בתוך 14 ימים מתום תקופת הפעילות.
4.3. החלטת החברה בדבר הזוכים תהיה סופית ולא ניתנת לערעור, והמשתתף מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

5. הפרס

5.1. "הפרס" – הזוכה יקבל את "חבילת הכסף" הכוללת ליווי מקיף בעסקאות מניות ומט"ח, שירות איתותים (חודש מתנה), מנוי סקירות שווקי המניות ומט"ח ישירות למייל והספר "נינג'ה של סוחר".
5.2. אין ולא תינתן אפשרות למשתתף להמיר את הפרס בכסף או בשווה-ערך אחר ולא תינתן כל אפשרות לעריכת שינוי בפרס.
מובהר בזה, כי החברה תהא רשאית לשנות את הפרס, כולו או חלקו ו/או היקף שימושו ואת תנאי קבלתו והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה תודיע על שינוי כאמור בעמוד החברה באתר.
5.3. הזוכים בתחרות יוכרזו בפוסט בעמוד הפייסבוק של החברה בתוך ארבעה עשר ימים לאחר סיום כל פעילות. על כל זוכה ליצור קשר בהודעה פרטית בדף החברה ולמסור את פרטי ההתקשרות עמו. על הזוכים ליצור קשר עם החברה בתוך 72 שעות מקבלת הודעת החברה על זכייה בפעילות וזאת לשם תיאום קבלת הפרס.
5.4. החברה אינה אחראית למסירת הפרס לזוכה אשר לא יצר קשר עם החברה ו/או לא מסר פרטי התקשרות עמו בתוך סד הזמנים הנקוב לעיל. בידי החברה להכריז על זוכה אחר, והמשתתף לא יבוא בטענות לחברה בעניין זה.
5.5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, למשתתף ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה כלפי החברה בקשר עם הפעילות, והחברה ממילא לא תישא בכל אחריות לטענות או טרוניות משתתף הזוכה כאילו לא רווה נחת מהפעילות ו/או מההטבה ו/או לא עלה בידו לממש את הזכיה המקובלת בפעילות.

6. מניעת / הגבלת השתתפות

6.1. החברה רשאית למנוע ו/או להגביל את ההשתתפות בפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תעמוד למאן דהוא איזו טענה או זכות תביעה כנגדה בקשר עם מניעה ו/או הגבלה כאמור.
6.2. החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט כאמור לעיל, ומבלי שהיא תידרש לנמק בעניין.

7. שונות

7.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. כל שינוי של התקנון יפורסם בעמוד החברה באתר; מובהר, כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים בפעילות מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום ו/או שינוי תנאי התקנון כאמור.
7.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתתף בפעילות מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטת החברה לא יחשב להפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
7.3. למשתתף לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר עם הפעילות באתר, בין אם התבצעה על-ידי החברה ובין אם על-ידי אחרים, ו/או תקינות האתר ו/או עמוד החברה באתר. החברה ו/או מי מטעמה אינן אחראיות לפעילות התקינה של המערכות באמצעותן ניתן להשתתף בפעילות, לרבות האתר ועמוד החברה באתר, ולא תשאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים כלשהם ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף ו/או למשתתף בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
7.4. המשתתף מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודע למשתתף, כי תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, את קליטת הפרטים ו/או קליטת התמונה ו/או יגרמו שיבוש התוצאות, ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי החברה בשל כך.
7.5. המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם תקנון זה.
7.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש, כי ההשתתפות בפעילות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בפעילות, וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
7.7. משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי הפעילות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.
7.8. בהשתתפותו בפעילות מביע כל משתתף את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסום של הפעילות, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה.
7.9. לא ישתתפו בפעילות עובדי החברה, מנהליה, שותפיה, ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה.
7.10. תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם בכל מקום בו הפניה בלשון זכר הכוונה היא להוראה שתבוא גם בלשון נקבה. ההשתתפות בפעילות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
7.11. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.
הדין החל על מסמך זה – ועל ההשתתפות בפעילות ועל קבלת ההטבה – הנו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם הפעילות מוקנית לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב יפו.